Przetwarzanie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w JYSK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Zgodnie z przepisem art. 22(1) § 1 kodeksu pracy JYSK sp. z o.o. jako pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez JYSK w ramach procesu rekrutacji nie wymaga zatem zgody kandydata do pracy. Zgoda taka jest natomiast wymagana do przetwarzania danych osobowych, które wykraczają poza ww. zakres. W praktyce chodzi głównie o dane zawarte w CV kandydata załączonym do przesłanej oferty.

Dlatego kandydaci proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie pola „Tak, przeczytałam i akceptuję oświadczenie” (podstawa prawna: art. 23 ust. 1, pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w związku z procesem rekrutacji do pracy w JYSK sp. z o.o. wykraczających poza zakres określony w przepisie art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, zawartych w załączonych do oferty pracy dokumentach, w tym w szczególności w CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji do pracy w JYSK Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).*

*Uwaga – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne. Brak jednak tej zgody może uniemożliwić uwzględnienie kandydata w procesie rekrutacji prowadzonym przez Jysk sp. z o.o. z uwagi na brak prawnych możliwość przetwarzania jego danych w zakresie wykraczającym poza zakres określony w przepisie art. 22(1) § 1 kodeksu pracy.

Uwagi dodatkowe

Dodatkowo kandydaci proszeni są o zamieszczenie na samym dole CV przesyłanego do JYSK sp. z o.o. dla potrzeb rekrutacji oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór znajduje się poniżej:**

Przesyłając niniejsze CV do Jysk sp. z o.o. wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Jysk sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182). 

**UWAGA!!!! Nie umieszczenie ww. klauzuli w przesłanym CV może spowodować nie uwzględnienie kandydata w procesie rekrutacji prowadzonym przez JYSK sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest JYSK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Meteorytowej 13. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji w JYSK Sp. z o.o. Na JYSK jako administratorze danych spoczywa obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, poprzez zapewnienie, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywanie w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”).

W związku z powyższym, dane osobowe przesłane na potrzeby rekrutacji przez osoby, które ostatecznie nie zostały zatrudnione w JYSK sp. z o.o., zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

Zbiór danych kandydatów do pracy nie podlega rejestracji u Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO).