Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JYSK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 36908, NIP 586-20-16-763, REGON: 191873139, o kapitale zakładowym 85 003 428,60 zł.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować  za pomocą poczty elektronicznej na adres email: hrpl@jysk.com lub listownie na adres: JYSK sp. z o. o., ul. Meteorytowa 13, 80 – 299 Gdańsk.

        2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które zaaplikowałeś.  W szczególności przetwarzanie Twoich danych osobowych ma na celu:

 

 • umożliwienie kontaktu z Tobą,
 • podjęcie decyzji w przedmiocie zawarcia umowy o pracę.

Każde przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej.

 

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

 

 • przepis prawa (art. 221 §  1 kodeksu pracy) w zakresie obejmującym imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia i niezbędność przetwarzania w/w danych do podjęcia przez pracodawcę działań przed ewentualnym zawarciem umowy o pracę w postaci identyfikacji Twojej tożsamości i weryfikacji Twoich kompetencji oraz umiejętności, co z kolei pozwoli na dokonanie oceny, czy jesteś właściwą osobą na stanowisko pracy, na które zaaplikowałeś/aś (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie w/w danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 221 §  1 kodeksu pracy; brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji,

 

 • Twoja zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczących numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej oraz danych osobowych podanych przez Ciebie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym w zakresie danych osobowych innych niż:  imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, która dotyczy aktualnej (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);

 

Podanie w/w danych (tj. w zakresie szerszym niż w art. 221 §  1 kodeksu pracy) jest dobrowolne i odbywa się za Twoją zgodą, którą masz prawo w dowolnym momencie wycofać, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Konsekwencją braku wyrażenia zgody lub cofnięcia zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych może być brak możliwości lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia procesu rekrutacji z udziałem Twojej osoby.

 

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o. w zakresie danych osobowych podanych przez Ciebie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);

 

Podanie w/w danych  jest dobrowolne i odbywa się za Twoją zgodą, którą masz prawo w dowolnym momencie wycofać, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Konsekwencją braku wyrażenia zgody lub cofnięcia zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy.

 

 

 • niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez pracodawcę polegających ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

      3.   Podane przez Ciebie dane osobowe będą przekazywane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych spółce JYSK A/S  z siedzibą w Danii.

Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, możemy też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

      4.  Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

      5.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do czasu zakończenia tego procesu. Po skończonym procesie  rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby prowadzonych w tym okresie rekrutacji. Po zakończeniu tego okresu Twoje dane osobowe będą usuwane.

 

      6.  Informujemy, że masz prawo żądania:

 

 • uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce, to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz innych informacji na temat Twoich danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania,

 

 • uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane,

 

 • niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe,

 

 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych),

 

      7.   Ponadto masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy:

 

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • została cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych  i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim

 

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

      8.   Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 • nie potrzebujemy Twoich danych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu.

 

     9.    W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W razie wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy:

 • istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

    10.   W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych osobowych przez Ciebie innemu administratorowi.

    11.   W przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

     Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej informacji.